شقايق

سلام..زندگي دو چهره بيشتر نداره :يا به بازيت ميگيره،يا به بازيش ميگيري ..پس انتخاب با توست..

مردو غیرت...

[ ] [ ] [ 7415963 ] [ (0) نظر ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

برگرد..

u

 

تـــو بيشتــر از هر كس مي داني


من از ارتفاع..


من از بلندي اين فاصله مي ترسم  !


چشـــم دهان نيست كه داد بكشد 


به داد چشـــم هـــاي من برس…….!

[ ] [ ] [ 7415963 ] [ (2) نظر ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

خدايــــا !

           

 

خدايــــا !


خط و نشان دوزخـــــت را برايـــم نكش !


جهنم تـــــر از نبــــودنش


جايـــي سراغ ندارم…

[ ] [ ] [ 7415963 ] [ (1) نظر ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

...

                               

تنهايي يعني : ذهنم پر از تو و خالي از ديگران است , اما كنارم خالي از تو و پر از


ديگران است !من بودم ، تو و يك عالمه حرف


و ترازويي كه سهم تو را از شعرهايم نشان مي داد!


كاش بودي و مي فهميدي وقت دلتنگي ، يك آه چقدر وزن دارد

[ ] [ ] [ 7415963 ] [ (0) نظر ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

...

دفتر عشـــق كه بسته شـد

ديـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــدم

خونـم حـلال ولـي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون

به پايه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم

اونيكه عاشـق شده بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

بد جوري تو كارتو مونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

براي فاتحه بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

حالا بايد فاتحه خونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

تــــموم وســـعت دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

بـه نـام تـو سنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  زدم

غــرور لعنتي ميگفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

بازي عشـــــقو بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم

از تــــو گــــله نميكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

از دســـت قــــلبم شاكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

چــرا گذشتـــم از خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم

چــــــــراغ ره تـاريكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم

دوسـت ندارم چشماي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

چه خوب ميشه تصميم تــــــــــــــــــــــــــــــــو

آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه

دسـت و دلت نلــــــــــــــــــــــــرزه

بزن تير خــــــــــــــــــلاص رو

ازاون كه عاشقــــت بود

بشنو اين التماسرو
ــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــ

ـــــــ

ــــ


[ ] [ ] [ 7415963 ] [ (4) نظر ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

...


دستهايم برايت شعرمي نويسند اماهرگز نخواهي خواند 


اتش عشق درچشمانم غوطه مي زند ولي هرگز نخواهي ديد


نه،توهرگزمرانخواهي فهميد ومن بااين همه اندوه ازكنارت


خواهم گذشتو باز تو درك نخواهي كرد

[ ] [ ] [ 7415963 ] [ (4) نظر ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

روز مادر مبارك...

مادر تو تمام شادي هايت را به من بخشيدي و غمهايت را در خود فرو ريخته اي، تا نفس دارم و بعد از مرگ نيز روحم فراموشت نخواهد كرد. اي خداي بزرگ! به من توانائي بده هرگز از پله هاي غرور بالا نروم و لحظات شادم را در كنارش باشم. كمك كن قلب رئوف و قشنگ اين فرشته زميني ات را هرگز نلرزانم و آسمان آرزوهايش را خراب نكنم... روزت مبارك

[ ] [ ] [ 7415963 ] [ (2) نظر ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

...!!!

فتواي جديد :

 ياد كردن رفقا گناهي است بزرگ...!!!

  خوشم مياد هيچكدوم از رفقاي من اهل گناه نيستند!!!

[ ] [ ] [ 7415963 ] [ (1) نظر ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

لبخند

لبخند كم خرج ترين آرايش چهره است...

   

               چهره ات به اين آرايش آراسته باد...!!!

[ ] [ ] [ 7415963 ] [ (2) نظر ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

يه همسفر!!

قبول

باز هم با تو مي مانم

با تو اما در انتظار او...

گفته مي آيد

باور دارم كه خواهد آمد

و من خوشبخت ترين زن عالم خواهم شد آن روزي كه

مرگ به سراغم مي آيد...!

ميمانم با تو ودر انتظار مرگ

او خواهد آمد...

[ ] [ ] [ 7415963 ] [ (3) نظر ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


X